internal-delete-all

Tietosuojalausunto

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste

Aihe esittely

1. Rekisterinpitäjä
2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
3. Rekisterin nimi
4. Rekisterin käyttötarkoitus
5. Rekisterin sisältämät tiedot
6. Rekisterin suojaus
7. Tarkastusoikeus
8. Tietojen korjaamisoikeus
9. Kielto-oikeus
10. Säännönmukaiset tietolähteet
11. Tietojen luovuttamisesta ja siirtämisestä

1. Rekisterinpitäjä

Lippupiste Oy (jäljempänä Lippupiste)

Y-tunnus 17892324

Kalevantie 2

33100 TAMPERE

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Olavi Tuominen

c/o Lippupiste Oy

Puhelin: 0106331111

Sähköposti: olavi.tuominen@lippu.fi

3. Rekisterin nimi

Lippupisteen asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen perustuva Eventim.Light -verkkokaupan rekisteri.

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Käsittelemme henkilötietoja asiakassuhteen ja muun asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen, kuten yhteistyökumppanuuden, hoitamiseen, hallinnointiin, ja kehittämiseen. Henkilötietoja käsitellään muun muassa palveluidemme toteuttamiseen, kuten lippujen toimittamiseen ja laskutukseen, ja asiakasviestintään. Asiakasviestintää voimme toteuttaa myös sähköisesti esimerkiksi ilmoittaessamme tapahtumaa koskevista muutoksista tai mahdollisista peruutuksista. Käsittelemme henkilötietoja myös palveluidemme ja muun liiketoimintamme analysointiin ja kehittämiseen sekä tilastointitarkoituksiin. Henkilötietoja voidaan yhdistellä muiden palvelujen kautta kerättyihin tietoihin.

Lisäksi henkilötietoja voidaan käyttää Lippupisteen ja sen valikoimien yhteistyökumppaneiden suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten, mukaan lukien sähköisesti toteutettava suoramarkkinointi. Jotta voimme tarjota kiinnostavia sisältöjä, voimme kohdentaa markkinointiviestintäämme analysoimalla ja profiloimalla rekisterissämme käsiteltäviä tietoja, kuten ilmoitettuja kiinnostuksen kohteita ja palveluidemme käyttötietoja. Ostamme tietoa myös ulkopuolista rekisteristä, jolla täydennämme ja jalostamme nykyistä rekisteriä.

5. Rekisterin sisältämät tiedot

Käsittelemme rekisterissä seuraaviin ryhmiin liittyviä tietoja:

Perustiedot, kuten

etu- ja sukunimi

yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero)

kieli

rekisteröidyn työnantajaa sekä asemaa tai tehtävää yhteisössä koskevat tiedot, kun rekisteröity edustaa yhteisöä

Asiakkuuteen tai muuhun asialliseen yhteyteen liittyvät tiedot, kuten:

rekisteröitymistä koskevat tiedot (salasana ja käyttäjätunnus)

tilaushistoriaa koskevat tiedot, mukaan lukien maksutavat ja perintätiedot

rekisterinpitäjän muiden palvelujen käyttämistä koskevat tiedot, kuten uutiskirjeen, lehden tai tapahtumamuistutuksen tilaamista koskevat tiedot sekä lippujen ostamiseen liittyvien lisäpalveluiden hyödyntämiseen liittyvät tiedot

rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneilleen tarjoamien tapahtumien ja koulutuksien osallistumiseen liittyvät tiedot

reklamaatiot, palautteet sekä muu asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen liittyvä yhteydenpito, viestintä ja toimenpiteet, mukaan lukien puheluiden taltiot ja rekisteröidyn rekisterinpitäjään liittyvä toiminta sosiaalisen median palveluissa

suoramarkkinointiluvat ja -kiellot

rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet ja niiden käyttö

rekisteröidyn ilmoittamat mielenkiinnon kohteet

asiakkaan antamat tiedot Lippupisteen ja tapahtumanjärjestäjän käyttöön

evästeet ja niiden tai muiden vastaavien tekniikoiden välityksellä saadut rekisteröidyn päätelaitetta ja verkkokäyttäytymistä koskevat tiedot (esim. IP-osoite, selain ja selaushistoria)

Yksilöivän henkilötiedon anonymisointi

Mikäli viimeisestä asioinnista on kulunut enemmän kuin 3 vuotta yksilöivä henkilötieto anonymisoidaan. Tämä tarkoittaa, että etunimi, sukunimi, katuosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite korvataan ns. hash-koodilla.

Anonymisoinnin jälkeen oston tehnyttä henkilöä ei voida enää tunnistaa tietovaraston tietojen perusteella, mutta anonyymin henkilön ostot, kiinnostus sekä ikä- ja sukupuoliarvio jäävät anonyyminä tietona talteen, joten niitä voidaan käyttää analyyseissä ja raporteissa.

6. Rekisterin suojaus

Henkilötietojen asianmukainen suojaaminen on Lippupisteelle äärimmäisen tärkeää. Keräämme tiedot tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

Rekisterin käyttöoikeus edellyttää asiakastietokannan pääkäyttäjän myöntämää käyttäjätunnusta. Pääkäyttäjä määrittää myös käyttäjälle myönnettävän käyttöoikeustason. Lisäksi Lippupiste on sopimuksellisin keinoin huolehtinut siitä, että henkilötietoja sen lukuun käsittelevä yhteistyökumppani on sitoutunut henkilötietojen suojaamiseen myös omien työntekijöidensä toimien osalta.

7. Tarkastusoikeus

Sinulla on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä sinua koskevia tietoja rekisteriimme on tallennettu. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa (12 kk) toteutettuna. Tarkastuspyyntö tulee tehdä henkilökohtaisesti toimistollamme tai lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:

Lippupiste Oy / Kuluttajapalvelu

Rekisteriselosteasiat

Kalevantie 2, 33100 TAMPERE

8. Tietojen korjaamisoikeus

Sinulla on aina oikeus pyytää rekisterissä olevan, sinua koskevan virheellisen, puutteellisen, tarpeettoman tai vanhentuneen tiedon korjaamista. Korjaamispyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja riittävän yksilöidysti ja se tulee osoittaa seuraavan osoitteeseen:

Lippupiste Oy

Rekisteriselosteasiat / Kuluttajapalvelu

Kalevantie 2, 33100 TAMPERE

9. Kielto-oikeus

Sinulla on oikeus kieltää sinua koskevien henkilötietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ottamalla yhteyttä meihin.

10. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterimme säännönmukainen tietolähde on rekisteröity itse hänen antaessaan tietoja asioidessaan Lippupisteen tai tämän edustajan tai yhteistyökumppanin kanssa eri rajapinnoissa, kuten Lippupisteen yhteistyökumppaneiden lippujenmyyntipisteissä. Voit antaa itsestäsi tietoja esimerkiksi asiakkaaksi rekisteröitymisen, lipun ostamisen tai Lippupisteen muiden palveluiden käyttämisen tai markkinointikampanjoihin osallistumisen yhteydessä. Lisäksi voimme kerätä henkilötietoja käyttämiesi päätelaitteiden välityksellä evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla sekä lain sallimin tavoin myös kolmansilta osapuolilta, kuten yhteistyökumppaneiltamme. Voimme kerätä ja päivittää rekisterin sisältämiä tietoja myös päivityspalveluja tarjoavien yritysten ja viranomaisten tietokannoista, kuten väestötietojärjestelmästä.

11. Tietojen luovuttamisesta ja siirtämisestä

Rekisterin sisältämiä tietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille kulloinkin voimassa olevan henkilötietolainsäädännön sallimin ja velvoittamin tavoin. Lippupiste voi luovuttaa henkilötietoja niille tapahtumanjärjestäjille, joiden tilaisuuksiin tai tapahtumiin rekisteröity on ostanut lippuja, lahjakortteja tai muita tuotteita, ja joihin rekisteröidyllä on siten myös asiakassuhde. Tapahtumanjärjestäjät voivat käsitellä luovutuksen perusteella henkilötietoja sellaisiin tarkoituksiin, jotka eivät ole yhteen sopimattomia edellä mainittujen henkilötietojen käyttötarkoitusten kanssa, kuten markkinointiin. Lisäksi voimme luovuttaa henkilötietoja huolellisesti valikoimiemme yhteistyökumppaneiden, kuten artistien tai esiintyjien, sellaisiin markkinointitarkoituksiin, jotka tukevat rekisterin käyttötarkoitusta. Lippupiste voi luovuttaa henkilötietoja lainsäädännön niin edellyttäessä myös viranomaisille.

Henkilötietoja ei siirretä EU:n jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole edellä mainittujen henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien kannalta tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolainsäädännön vaatimuksia.

Asiakassuhteen tai muun asiallisen yhteyden päättymisen jälkeen Lippupiste voi siirtää henkilötietoja omiin suoramarkkinointirekistereihinsä, ellei rekisteröity ole sitä kieltänyt.

Tämä rekisteriseloste on aina saatavilla osoitteessa www.lippu.fi.

Rekisteriseloste päivitetty 3.11.2017