Menachem Har-Zahav, Klavier -  2022/23
3 events, 15.10.2022 - 15.01.2023
Rheder Ei, Rhede